ciito

photo by Yuiko Nagasawa

 

mitsubu pierce silk pearl

tsuranari necklace otsubu /haiiro

ringo ear clips /kuri

indigo itomoyou pierce 1/2

tsubutsubu pierce /black